12 KW 43 - 1

Kalenderwoche 43 / 2012 I . Feierlichkeit 07 (K.H.)

back I index I next